dr. sc. Nevenka Modrić

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

  • 2009. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
  • 2000. godine napredovala u struci u zvanje stručni suradnik savjetnik
  • 1998. godine završila edukaciju iz Integralne metode u Zagrebu
  • 1995. – 1997. godine prošla Program radionica Gestalt psihoterapije u Zagrebu
  • 1994. godine završila Početni stupanj za supervizore u Zagrebu
  • 1991. – 1994. godine završila edukaciju iz Realitetne terapije u Rijeci
  • 1983. godine diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

2012. provela istraživanje o kompetencijama odgajatelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama i rezultate objavila u časopisu Napredak (2013.)
2002.  –  2003. provela istraživanje o vrednovanju učinkovitosti UPS modela i podatke objavila u doktorskoj disertaciji (2009.)
1999. – 2000. jedna od voditeljica projekta Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba u koji su bili uključeni odgajatelji, djeca i roditelji tri dječja vrtića Zagrebačke županije i u suautorstvu objavila članak u časopisu Napredak (2002.)
1998. sudjelovala kao autorica i voditeljica Programa za roditelje i Programa za djecu od 7. do 12. g. u tri osnovne škole u sklopu projekta Borba protiv ovisnosti Gradskog poglavarstva grada Samobora
1997. – vodi edukaciju Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba (kasnije pod nazivom Upravljanje problemnim situacijama) s pedagoginjom Ljiljanom Šarić
1995. – 2006. vodila stručno usavršavanje odgajatelja Poticanje razvoja socijalne kompetencije odgajatelja, u dva dječja vrtića u Samoboru i u jednom vrtiću u Zagrebu, izlagala na Prvom kongresu pedagoga Hrvatske i u suautorstvu objavila članak u svesku Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (2007.)
1993. – 1998. provela istraživanje Lutka vodič za zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba i za rješavanje sukoba u dječjem vrtiću u Samoboru i objavila dio podataka u priručniku Lutka vodič… (1999.)
1993. – 1999. sudjelovala u projektu Program psihosocijalne pomoći izbjegloj i ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgojiteljima koji s njima rade u dječjim vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja, koji se provodio pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, a uz novčanu potporu UNICEF-a. U tom je projektu bila angažirana kao koautorica programa, jedna od voditeljica u programu za stručno osposobljavanje i usavršavanje predškolskih djelatnika, supervizorica za psihosocijalnu potporu djeci pogođenoj ratom, roditeljima i odgajateljima te autorica i koautorica teksta objavljenog u dvije knjige Pomozimo im rasti (1997;1998.)
1991. – 1996. aktivno sudjelovala u provedbi znanstveno-istraživačkog projekta Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Evaluacija tretmana mladih s poremećajima u ponašanju (tematska jedinica Evaluacija integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima). U projektu je prošla Program integralne metode u trajanju od 60 sati tijekom 6 mjeseci, nakon čega je i sama postala voditeljica, sudjelovala u pripremi posebnog programa za rad s djecom predškolske dobi i njegovoj provedbi od 1992./93. do 1994./95.), evaluirala provedbu programa radi njegova poboljšanja i napisala u suautorstvu jedno poglavlje u knjizi Integralna metoda u primjeni (1998.)
1988. – 2017. redovito sudjelovala kao voditeljica-predavačica na skupovima za stručno osposobljavanje i usavršavanje predškolskih djelatnika u organizaciji Zavoda za unapređenje školstva (kasnije AZOO) Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

 

OBJAVLJENI RADOVI

  Knjige (znanstvene)
2021. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Zagreb: vlast. nakl. – dr. sc. Nevenka Modrić (Samostalna djelatnost: visoko obrazovanje – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima).
2016. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Zagreb: Politička kultura.
2009. Modrić, N. Vrednovanje učinkovitosti modela upravljanja problemnim situacijama u odgojnim grupama. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu.
Knjige (stručne)                                               
1999. Modrić, N. Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba*. Zagreb: vlast. nakl. Nevenka Modrić (Samostalna djelatnost: visoko obrazovanje – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima).
Jedna od autorica u knjigama:
2014. Pomozimo im rasti. Ur. M. Milanović, Golden marketing.
1998. Integralna metoda u primjeni, ur. J. Bašić, i suradnice, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Alinea, Zagreb.
1998. Pomozimo im rasti – psihološka pomoć i potpora odgojiteljima, ur. M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
1997. Pomozimo im rasti – priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja, ur.  M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
  Članci (znanstveni)
2013. Modrić, N. (2013) Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama. Napredak.
2006. Modrić, N. Komparativna analiza različitih pristupa rješavanju problemnih situacija s djecom rane dobi. Pedagogijska istraživanja. 3(2), 153-169.
  Članci (stručni)
2012. Modrić, N. i Šarić, Lj. Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s djecom (4. Dio). Školske novine, br. 31.
2012. Modrić, N. i Šarić, Lj. Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s odraslima (3. Dio). Školske novine, br. 30.
2012. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama: Što je UPS model i kako je nastao? (2. Dio). Školske novine, br. 29.
2012. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama: Biti u dobru sa sobom i s drugima (1. Dio). Školske novine, br. 28.
2007. Modrić, N. Tradicionalan i humanistički pristup rješavanju problema u odgojnim grupama. U: Kadum, V. (ur.) Deontologija učitelja. Medulin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 503-514.
2007. Šarić, Lj. i Modrić, N. Socijalna kompetencija odgajatelja u dječjem vrtiću. U: Previšić, V., Šoljan, N. N. i Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja.  Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 685-691.
2007. Modrić, N. Prikaz knjige i mišljenje: Alexander, J. (2006) WHEN YOUR CHILD IS BULLIED: An Essential Guide for Parents (KADA JE VAŠE DIJETE ŽRTVA NASILJA: temeljni vodič za roditelje), Simon & Schuster UK Ltd, A CBS COMPANY. Pedagogijska istraživanja.
2002. Modrić, N. i Šarić, Lj. Model za učenje o ljudskim pravima. Napredak. 143 (1), 113-117.
2000. Šarić, Lj. i Modrić, N. Model za učenje o ljudskim pravima. U: Zbornik radova RI- Kvaš-21; Odiseja u školstvu; Prvi hrvatski susret kvalitetnih škola. Rijeka, Grad Rijeka i Medicinska škola u Rijeci, 80 – 82.
1999. Modrić, N., Pintarić, B., Rendulić, D. i Stojnović, I. Agresivnost u dječjem vrtiću. U: Vrgoč, H. (ur.) Agresivnost (nasilje) u školama. Zagreb: Hrvatski pedagoško–književni zbor, 111-123.
1998. Modrić, N. Lutka kao kontrolni sustav. U: Hrvatski Glasnik intelektualnog vlasništva – službeno Glasilo Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo. 5 (1), 20.

 *(Ministarstvo prosvjete i športa, 1999. donijelo je rješenje kojim se odobrava za uporabu kao neobvezni pomoćni priručnik i didaktičko sredstvo figura čovjeka za odgajatelje u dječjim vrtićima, KLASA: 602-09/98-01/490, URBROJ: 532-02/1-98-1.)

 

INOVACIJE, PATENTI

2007.  Modrić, N. Model upravljanja problemnim situacijama – UPS model, objavila (2009.) u doktorskoj disertaciji (ranije poznat pod nazivom Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1994.).
2006. Modrić, N. Moj način upravljanja problemnim situacijama, didaktičko sredstvo, objavila (2009.) u doktorskoj disertaciji.
2000. Modrić, N. Model za učenje o ljudskim pravima, predstavila na 1. Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u Zagrebu te na međunarodnim skupovima u Rijeci, Čakovcu i Zagrebu.
1996. Modrić, N. Model stvaranja uvjeta za kvalitetan vrtić, predstavila na sekciji predškolskih pedagoga grada Zagreba (1996.).
1996. Modrić, N. Svijet kvalitete, didaktičko sredstvo, predstavila na međunarodnom skupu u Portorožu (1996.).
1995. Modrić, N. Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča; Program za djecu i Program za roditelje, verificiralo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske (1995).
1994. Modrić, N. Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba, predstavila na međunarodnom skupu u Lovranu (1995.) i objavila u knjizi Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1999.).
1993. Modrić, N. Figura čovjeka ranije poznata pod nazivom Lutka kao kontrolni sustav, odnosno Lutka vodič, autoričina je izvorna kreacija koja ima status patenta, predstavila na međunarodnom skupu u Lovranu (1995).