dr. sc. Nevenka Modrić

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

  • 2009. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
  • 2000. godine napredovala u struci u zvanje stručni suradnik savjetnik
  • 1998. godine završila edukaciju iz Integralne metode u Zagrebu
  • 1995. – 1997. godine prošla Program radionica Gestalt psihoterapije u Zagrebu
  • 1994. godine završila Početni stupanj za supervizore u Zagrebu
  • 1991. – 1994. godine završila edukaciju iz Realitetne terapije u Rijeci
  • 1983. godine diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

2012. provela istraživanje o kompetencijama odgajatelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama, objavila rezultate u časopisu Napredak (2013.)
2002.  –  2003. provela istraživanje o vrednovanju učinkovitosti UPS modela, objavila podatke u doktorskoj disertaciji (2009.)
1999. – 2000. suvoditeljica projekta Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba u koji su bili uključeni odgajatelji, djeca i roditelji tri dječja vrtića Zagrebačke županije, u suautorstvu objavila članak u časopisu Napredak (2002.)
1998. autorica i voditeljica Programa za roditelje i Programa za djecu od 7. do 12. g. u tri osnovne škole u sklopu projekta Borba protiv ovisnosti Gradskog poglavarstva grada Samobora
1997. – voditeljica edukacije Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba (kasnije pod nazivom Upravljanje problemnim situacijama) s pedagoginjom Ljiljanom Šarić
1995. – 2006. voditeljica stručnog usavršavanja odgajatelja Poticanje razvoja socijalne kompetencije odgajatelja, u dva dječja vrtića u Samoboru i u jednom vrtiću u Zagrebu, u suautorstvu objavila članak u svesku Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (2007.)
1993. – 1998. provela istraživanje Lutka vodič za zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba i za rješavanje sukoba u dječjem vrtiću u Samoboru, objavila dio podataka u priručniku Lutka vodič… (1999.)
1993. – 1999. sudjelovala u projektu Program psihosocijalne pomoći izbjegloj i ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgojiteljima koji s njima rade u dječjim vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja, Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Suautorica programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja predškolskih djelatnika, predavačica, supervizorica, autorica i suautorica teksta objavljenog u dvije knjige Pomozimo im rasti (1997;1998.)
1991. – 1996. sudjelovala u znanstveno-istraživačkom projektu Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Evaluacija tretmana mladih s poremećajima u ponašanju (tematska jedinica Evaluacija integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima), završila Program integralne metode (60 sati) predavačica integralne metode, suautorica programa za rad s djecom predškolske dobi, suevaluatorica provedbe programa, suautorica jednog poglavlja u knjizi Integralna metoda u primjeni (1998.)
1988. – 2017. voditeljica-predavačica na skupovima za stručno osposobljavanje i usavršavanje predškolskih djelatnika (Zavoda za unapređenje školstva, AZOO) Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

OBJAVLJENI RADOVI

Knjige (znanstvene i stručne)
2021. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: vlastita naklada – dr. sc. Nevenka Modrić (Samostalna djelatnost: visoko obrazovanje – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima)
2016. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Zagreb: Politička kultura.
2009. Modrić, N. Vrednovanje učinkovitosti modela upravljanja problemnim situacijama u odgojnim grupama. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu.
1999. Modrić, N. Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba*. Zagreb: vlastita naklada
Jedna od suautorica poglavlja u knjigama:
2014. Pomozimo im rasti. Ur. M. Milanović, Golden marketing.
1998. Integralna metoda u primjeni, ur. J. Bašić, i suradnice, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Alinea, Zagreb.
1998. Pomozimo im rasti – psihološka pomoć i potpora odgojiteljima, ur. M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
1997. Pomozimo im rasti – priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja, ur.  M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
  Članci (znanstveni i stručni)
2013. Modrić, N. (2013) Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama. Napredak.
2006. Modrić, N. Komparativna analiza različitih pristupa rješavanju problemnih situacija s djecom rane dobi. Pedagogijska istraživanja.

3(2), 153-169.

2012. Modrić, N. i Šarić, Lj. Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s djecom (4. Dio). Školske novine, br. 31.
2012. Modrić, N. i Šarić, Lj. Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s odraslima (3. Dio). Školske novine, br. 30.
2012. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama: Što je UPS model i kako je nastao? (2. Dio). Školske novine, br. 29.
2012. Modrić, N. Upravljanje problemnim situacijama: Biti u dobru sa sobom i s drugima (1. Dio). Školske novine, br. 28.
2007. Modrić, N. Tradicionalan i humanistički pristup rješavanju problema u odgojnim grupama. U: Kadum, V. (ur.) Deontologija učitelja. Medulin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 503-514.
2007. Šarić, Lj. i Modrić, N. Socijalna kompetencija odgajatelja u dječjem vrtiću. U: Previšić, V., Šoljan, N. N. i Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja.  Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 685-691.
2007. Modrić, N. Prikaz knjige i mišljenje: Alexander, J. (2006) WHEN YOUR CHILD IS BULLIED: An Essential Guide for Parents (KADA JE VAŠE DIJETE ŽRTVA NASILJA: temeljni vodič za roditelje), Simon & Schuster UK Ltd, A CBS COMPANY. Pedagogijska istraživanja.
2002. Modrić, N. i Šarić, Lj. Model za učenje o ljudskim pravima. Napredak. 143 (1), 113-117.
2000. Šarić, Lj. i Modrić, N. Model za učenje o ljudskim pravima. U: Zbornik radova RI- Kvaš-21; Odiseja u školstvu; Prvi hrvatski susret kvalitetnih škola. Rijeka, Grad Rijeka i Medicinska škola u Rijeci, 80 – 82.
1999. Modrić, N., Pintarić, B., Rendulić, D. i Stojnović, I. Agresivnost u dječjem vrtiću. U: Vrgoč, H. (ur.) Agresivnost (nasilje) u školama. Zagreb: Hrvatski pedagoško–književni zbor, 111-123.
1998. Modrić, N. Lutka kao kontrolni sustav. U: Hrvatski Glasnik intelektualnog vlasništva – službeno Glasilo Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo. 5 (1), 20.

 

 *(Ministarstvo prosvjete i športa, 1999. donijelo je rješenje kojim se odobrava za uporabu kao neobvezni pomoćni priručnik i didaktičko sredstvo figura čovjeka za odgajatelje u dječjim vrtićima, KLASA: 602-09/98-01/490, URBROJ: 532-02/1-98-1.)

 INOVACIJE, PATENTI

2009. Modrić, N. Moj način upravljanja problemnim situacijama, didaktičko sredstvo.
2007. Modrić, N. Model upravljanja problemnim situacijama – UPS model (ranije poznat pod nazivom Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba).
2000. Modrić, N. Model za učenje o ljudskim pravima.
1996. Modrić, N. Model stvaranja uvjeta za kvalitetan vrtić.
1996. Modrić, N. Svijet kvalitete, didaktičko sredstvo.
1995. Modrić, N. Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča; Program za djecu i Program za roditelje.
1999. Modrić, N. Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba.
1995. Modrić, N. Figura čovjeka ranije poznata pod nazivom Lutka kao kontrolni sustav, odnosno Lutka vodič, autoričina je izvorna kreacija koja ima status patenta.