dr. sc. Nevenka Modrić

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE

  • 2009. godine doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
  • 2000. godine napredovala u struci u zvanje stručni suradnik savjetnik
  • 1998. godine završila edukaciju iz Integralne metode u Zagrebu
  • 1995. – 1997. godine prošla Program radionica Gestalt psihoterapije u Zagrebu
  • 1994. godine završila Početni stupanj za supervizore u Zagrebu
  • 1991. – 1994. godine završila edukaciju iz Realitetne terapije u Rijeci
  • 1983. godine diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

ZNANSTVENI I STRUČNI RAD

2012. provela istraživanje o kompetencijama odgajatelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama i rezultate objavila u časopisu Napredak (2013.)
2002.  –  2003. provela istraživanje o vrednovanju učinkovitosti UPS modela i podatke objavila u doktorskoj disertaciji (2009.)
1999. – 2000. jedna od voditeljica projekta Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba u koji su bili uključeni odgajatelji, djeca i roditelji triju dječjih vrtića Zagrebačke županije i u suautorstvu objavila članak u časopisu Napredak (2002.)
1998. sudjelovala kao autorica i voditeljica Programa za roditelje i Programa za djecu od 7. do 12. g. u tri osnovne škole u sklopu projekta Borba protiv ovisnosti Gradskog poglavarstva grada Samobora
1997. – vodi edukaciju Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba (kasnije pod nazivom Upravljanje problemnim situacijama) s pedagoginjom Ljiljanom Šarić
1995. – 2006. vodila stručno usavršavanje odgajatelja Poticanje razvoja socijalne kompetencije odgajatelja, u dva dječja vrtića u Samoboru i u jednom vrtiću u Zagrebu, izlagala na Prvom kongresu pedagoga Hrvatske i u suautorstvu objavila članak u svesku Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (2007.)
1993. – 1998. provela istraživanje Lutka vodič za zadovoljavanje temeljnih ljudskih potreba i za rješavanje sukoba u dječjem vrtiću u Samoboru i objavila dio podataka u priručniku Lutka vodič… (1999.)
1993. – 1999. sudjelovala u projektu Program psihosocijalne pomoći izbjegloj i ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgojiteljima koji s njima rade u dječjim vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja, koji se provodio pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, a uz novčanu potporu UNICEF-a. U tom je projektu bila angažirana kao koautorica programa, jedna od voditeljica u programu za stručno osposobljavanje i usavršavanje predškolskih djelatnika, supervizorica za psihosocijalnu potporu djeci pogođenoj ratom, roditeljima i odgajateljima te autorica i koautorica teksta objavljenog u dvije knjige Pomozimo im rasti (1997;1998.)
1991. – 1996. aktivno sudjelovala u provedbi znanstveno-istraživačkog projekta Edukacijsko–rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Evaluacija tretmana mladih s poremećajima u ponašanju (tematska jedinica Evaluacija integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima). U projektu je prošla Program integralne metode u trajanju od 60 sati tijekom 6 mjeseci, nakon čega je i sama postala voditeljica, sudjelovala u pripremi posebnog programa za rad s djecom predškolske dobi i njegovoj provedbi od 1992./93. do 1994./95.), evaluirala provedbu programa radi njegova poboljšanja i napisala u suautorstvu jedno poglavlje u knjizi Integralna metoda u primjeni (1998.)
1988. – 2017. redovito sudjelovala kao voditeljica-predavačica na skupovima za stručno osposobljavanje i usavršavanje predškolskih djelatnika u organizaciji Zavoda za unapređenje školstva (kasnije AZOO) Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske

 

OBJAVLJENI RADOVI

  Knjige (znanstvene)
2021. Modrić, N.: Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Zagreb: vlast. nakl. – dr. sc. Nevenka Modrić (Samostalna djelatnost: visoko obrazovanje – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima).
2016. Modrić, N.: Upravljanje problemnim situacijama – UPS model. Zagreb: Politička kultura.
2009. Modrić, N.: Vrednovanje učinkovitosti modela upravljanja problemnim situacijama u odgojnim grupama. Doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu.
Knjige (stručne)                                               
1999. Modrić, N.: Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba*. Zagreb: vlast. nakl. Nevenka Modrić (Samostalna djelatnost: visoko obrazovanje – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima).
Jedna od autorica u knjigama:
2014. Pomozimo im rasti, ur. M. Milanović, Golden marketing.
1998. Integralna metoda u primjeni, ur. J. Bašić, i suradnice, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Alinea, Zagreb.
1998. Pomozimo im rasti – psihološka pomoć i potpora odgojiteljima, ur. M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
1997. Pomozimo im rasti – priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja, ur.  M. Milanović, MPŠ R H i UNICEF, Zagreb.
  Članci (znanstveni)
2013. Modrić, N.: Kompetencije odgojitelja za učinkovito upravljanje problemnim situacijama. Napredak.
2006. Modrić, N.: Komparativna analiza različitih pristupa rješavanju problemnih situacija s djecom rane dobi. Pedagogijska istraživanja. 3(2), 153-169.
  Članci (stručni)
2012. Modrić, N. i Šarić, Lj.: Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s djecom (4. Dio). Školske novine, br. 31.
2012. Modrić, N. i Šarić, Lj.: Upravljanje problemnim situacijama: Primjena UPS modela u radu s odraslima (3. Dio). Školske novine, br. 30.
2012. Modrić, N.: Upravljanje problemnim situacijama: Što je UPS model i kako je nastao? (2. Dio). Školske novine, br. 29.
2012. Modrić, N.: Upravljanje problemnim situacijama: Biti u dobru sa sobom i s drugima (1. Dio). Školske novine, br. 28.
2007. Modrić, N.: Tradicionalan i humanistički pristup rješavanju problema u odgojnim grupama. U: Kadum, V. (ur.) Deontologija učitelja. Medulin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja, 503-514.
2007. Šarić, Lj. i Modrić, N.: Socijalna kompetencija odgajatelja u dječjem vrtiću. U: Previšić, V., Šoljan, N. N. i Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja.  Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 685-691.
2007. Modrić, N.: Prikaz knjige i mišljenje: Alexander, J. (2006) WHEN YOUR CHILD IS BULLIED: An Essential Guide for Parents (KADA JE VAŠE DIJETE ŽRTVA NASILJA: temeljni vodič za roditelje), Simon & Schuster UK Ltd, A CBS COMPANY. Pedagogijska istraživanja.
2002. Modrić, N. i Šarić, Lj.: Model za učenje o ljudskim pravima. Napredak. 143 (1), 113-117.
2000. Šarić, Lj. i Modrić, N.: Model za učenje o ljudskim pravima. U: Zbornik radova RI- Kvaš-21; Odiseja u školstvu; Prvi hrvatski susret kvalitetnih škola. Rijeka, Grad Rijeka i Medicinska škola u Rijeci, 80 – 82.
1999. Modrić, N., Pintarić, B., Rendulić, D. i Stojnović, I.: Agresivnost u dječjem vrtiću. U: Vrgoč, H. (ur.) Agresivnost (nasilje) u školama. Zagreb: Hrvatski pedagoško–književni zbor, 111-123.
1998. Modrić, N.: Lutka kao kontrolni sustav. U: Hrvatski Glasnik intelektualnog vlasništva – službeno Glasilo Državnog Zavoda za intelektualno vlasništvo. 5 (1), 20.

 *(Ministarstvo prosvjete i športa, 1999. donijelo je rješenje kojim se odobrava za uporabu kao neobvezni pomoćni priručnik i didaktičko sredstvo figura čovjeka za odgajatelje u dječjim vrtićima, KLASA: 602-09/98-01/490, URBROJ: 532-02/1-98-1.)

 

INOVACIJE, PATENTI

2007.  Modrić, N.: Model upravljanja problemnim situacijama – UPS model, objavila (2009.) u doktorskoj disertaciji (ranije poznat pod nazivom Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1994.).
2006. Modrić, N.: Moj način upravljanja problemnim situacijama, didaktičko sredstvo, objavila (2009.) u doktorskoj disertaciji.
2000. Modrić, N.: Model za učenje o ljudskim pravima, predstavila na 1. Smotri projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u Zagrebu te na međunarodnim skupovima u Rijeci, Čakovcu i Zagrebu.
1996. Modrić, N.: Model stvaranja uvjeta za kvalitetan vrtić, predstavila na sekciji predškolskih pedagoga grada Zagreba (1996.).
1996. Modrić, N.: Svijet kvalitete, didaktičko sredstvo, predstavila na međunarodnom skupu u Portorožu (1996.).
1995. Modrić, N.: Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba uz pomoć lutke vodiča; Program za djecu i Program za roditelje, verificiralo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske (1995).
1994. Modrić, N.: Model za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba, predstavila na međunarodnom skupu u Lovranu (1995.) i objavila u knjizi Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba (1999.).
1993. Modrić, N.: Figura čovjeka ranije poznata pod nazivom Lutka kao kontrolni sustav, odnosno Lutka vodič, autoričina je izvorna kreacija koja ima status patenta, predstavila na međunarodnom skupu u Lovranu (1995).