Ovim pravilom privatnosti UPS MODEL (dalje u tekstu: Društvo) vam u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka daje osnovne informacije o obradi vaših osobnih podataka. Stoga vas molimo da pažljivo pročitate tekst u nastavku te da nam se, u slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama u svezi s obradom osobnih podataka, javite.

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

Društvo je imenovalo povjerenika za zaštitu osobnih podatka kojega možete kontaktirati u pogledu svih pitanja povezanih s obradom vaših osobnih podataka i ostvarivanjem prava zaštite osobnih podataka.

Kontakt:

Tel: +385 098 91 66 584
E-mail: nmodric2@gmail.com

Svrha prikupljanja osobnih podatka i pravna osnova obrade

Svrhu i načine obrade osobnih podataka može odrediti Društvo ili koji od partnera Društva s kojim Društvo ima sklopljen ugovor u svezi s obradom osobnih podataka ili to mogu učiniti zajednički.

Kada Društvo samo odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka ono je voditelj obrade osobnih podataka.

Kada Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka zajedno s jednim ili više partnera kao voditelj-em/ima obrade podataka odredi svrhu i sredstva obrade osobnih podataka, oni su zajednički voditelji obrade osobnih podataka.

Kada Društvo obrađuje podatke u ime voditelja obrade, tada je Društvo izvršitelj obrade osobnih podataka i obrađuje podatke u skladu sa zahtjevima voditelja obrade. U tom slučaju voditelj obrade određuje koje osobne podatke i u kojem obujmu Društvo kao izvršitelj obrade treba prikupiti od ispitanika. O tome ćete biti obaviješteni u trenutku prikupljanja osobnih podataka.

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je prezentiranje i nuđenje te provođenje drugih pripremnih radnji vezanih uz ugovor o kreditu ili poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili zakonske obveze Društva (osobito obveze koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma). Pružanje vaših osobnih podataka je potrebno za uspostavljanje poslovnog odnosa u svrhu prodaje i dostave robe

U slučaju da zatrebamo određene osobne podatke koji su nam neophodni za pružanje zatražene usluge ili prodaje roba, o istome ćemo vas pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti.

Prilikom samog pregledavanja internetskih stranica Društva, Društvo ne prikuplja vaše osobne podatke kao npr. ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i slično. Prilikom posjete internetskim stranicama Društva vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti.

Na određenim mjestima unutar internetskih stranica Društva („kontakt“, „upit“, „upitnik“ “Narudžba” ili slično) prikupljamo vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu, …) koje nam dajete tako što ispunite predmetni upitnik na internetskoj stranici. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu kontakata, odgovaranja na vaše upite, pružanje informacija na vaš zahtjev i evidencije korisnika internetske stranice, a nužni su da bismo vam odgovorili na vaš upit i pružili uslugu odnosno prodavali robu. U tom slučaju, kada upisujete svoje osobne podatke u za to predviđeno mjesto na internetskim stranicama Društva, potvrđujete i dajete svoj pristanak da se s vaše strane dani osobni podaci dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Društvu te da dozvoljavate da se isti koriste za svrhu kako je to navedeno.

Vaše osobne podatke Društvo će obrađivati i radi izvršavanja zakonskih obveza Društva, kao što su primjerice (ali ne isključivo) obveze propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te međunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i slično) odnosno onih propisnih Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju i propisima donesenim na temelju tih zakona. Ako nam ne želite dati te podatke, nećemo vam moći isporučiti robu.

Pravnu osnovu za prethodno navedenu obradu podataka čini članak 6. stavak 1. točke (b) i (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade).

Društvo ima legitimni interes obavljati obradu osobnih podataka koja je nužna u svrhe sprječavanja prijevara, a pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete).

Ako za obradu vaših osobnih podataka ne postoji nijedna od prethodno navedenih svrha i osnova, vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo ako ste za to dali dobrovoljnu privolu. Pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Vaše osobne podatke koje obrađujemo u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka dat ćemo voditelju obrade osobnih podataka (kreditnoj instituciji), u skladu sa svrhom obrade osobnih podataka koju je odredio voditelj obrade osobnih podataka i pravilima voditelja obrade osobnih podataka. To uključuje i osobne podatke koje prikupljamo radi izvršavanja zakonskih obveza propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te međunarodnih poreznih propisa (FATCA, CRS i slično).

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni drugim primateljima kako bismo ispunili svoje zakonske obveze, odnosno na zahtjev državnog tijela (kao što su Agencija za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Financijski inspektorat, Ministarstvo financija, Porezna uprava, DORH i sl.). Također, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sudovima, javnim bilježnicima, odvjetnicima, revizorima, sudskim vještacima i drugim osobama, ako je to nužno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, neovisno je li to u sudskom ili upravnom postupku ili bilo kojem izvansudskom postupku.

Marketing

Uz vašu privolu, obrađujemo vaše osobne podatke za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama Društva i njegovih partnera. Podaci koje u tu svrhu obrađujemo su: ime i prezime, puna adresa (ulica, kućni broj, stubište, stan, poštanski broj, grad, država), broj telefona, adresa e-pošte i broj mobilnog telefona (ukoliko je primjenjivo), datum rođenja. Privola se odnosi i na to da vaše osobne podatke obrađuje jedan ili više partnera Društva te da vam se partner Društva izravno obrati.

Ukoliko niste dali svoju privolu ili ste je opozvali, vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe.

Pravnu osnovu za to čini članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha).

Informacije o namjeri prijenosa osobnih podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postoji li odluka o primjerenosti

Društvo ne namjerava prenositi vaše osobne podatke primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, osim ako za takvo što postoji zakonska obveza.

Razdoblje pohrane osobnih podataka i kriteriji za utvrđivanje tog razdoblja

Vaše osobne podatke ćemo pohranjivati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje ih obrađujemo, a kriterij za određivanje tog vremena upravo je svrha njihova prikupljanja, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koji nas obvezuje na točno određeno vrijeme čuvanja vaših osobnih podataka.

Vaša prava u odnosu na osobne podatke

Kako bismo osigurali poštenu i transparentnu obradu vaših osobnih podataka, upućujemo vas na vaša prava:

  • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci i u kojem obujmu te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Društvo vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova, ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;
  • pravo na ispravak – ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
  • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
  • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka; ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu;
  • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
  • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
  • pravo na pritužbu – ako smatrate da smo obradom vaših osobnih podataka prekršili Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka ili druge propise u svezi sa zaštitom osobnih podataka, molimo da se obratite našem Povjereniku za zaštitu osobnih podataka (kontakt podaci povjerenika navedeni su na početku ove Politike privatnosti) kako bismo razjasnili sporna pitanja;
  • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, s tim da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena, a povući privolu možete tako što o tome pisanim putem obavijestite Društvo: elektroničkom poštom ili poštom na adresu Društva (kontakt podaci Društva navedeni su na početku ove Politike privatnosti), ili pisanim putem obavijestite Povjerenika za zaštitu osobnih podataka (kontakt podaci povjerenika navedeni su na početku ove Politike privatnosti).
  • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu za pretrpljenu štetu od Društva ili voditelja obrade ako je Društvo izvršitelj obrade.

Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva, ukoliko nije traženo duže vremensko razdoblje za isto, u kojem slučaju isto razdoblje ne smije premašivati 2 mjeseca.

Napomene

Ovaj dokument o postupanju s osobnim podacima redovno se ažurira, a njegova najnovija verzija uvijek je dostupna na internetskim stranicama Društva

Ova Politika privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Većina internetskih stranica koje posjećujete koriste cookie kako bi omogućili da vas stranica “zapamti” tijekom jednog (koristeći “jednokratni cookie”) ili više posjeta (koristeći “trajni cookie”).

Cookie koristimo iz više razloga, on pomaže pri pregledavanju internetskih stranica jer pamti vaše sklonosti te kao takav poboljšava vaše osobno iskustvo na internetskoj stranici. Cookie su osmišljeni kako bi brže i lakše vršili komunikaciju među vama i internetskom stranicom. Ukoliko neka internetska stranica ne koristi cookie, vi će te za tu stranicu biti novi posjetitelj svakog puta kada se sadržaj osvježi. Na primjer, kada se prijavite na neku internetsku stranicu sa svojim korisničkim imenom i kliknete na drugu stranicu, ta vas više neće prepoznati, stoga će te se morat prijaviti još jednom.

Neke interentske stranice koriste cookie kako bi si omogućile slanje reklamnih sadržaja na ciljanu publiku koju profilira prema stranicama koje najčešće posjećujemo.

Cookie mogu postaviti urednici internetske stranice koju posjećujete (‘first party cookies’) ili drugih internetskih stranica koje stavljaju svoj sadržaj na stranicu koju ste posjetili (‘third party cookies’)

Cookie je jednostavna tekstualna datoteka pohranjena na vašem računalu ili mobitelu ,od strane servera internetske stranice, kako bi stranica koju posjećujete mogla primiti sadržaj cookie-a. Svaki cookie je jedinstven vašem web pregledniku. Sadrži anonimne informacije, poput jedinstvene identifikacije i imena internetske stranice te nekolicinu brojeva. To omogućuje internetskoj stranici da upamti vaše postavke ili recimo sadržaj vaše košarice.

Što možete učiniti ukoliko ne želite cookie

Neke osobe smatraju da je pohranjivanje osobnih informacija od strane internetskih stranica koje posjećujemo povreda privatnosti, pogotovo ako naše informacije pohranjuju treće strane (“third party cookies”) bez našeg znanja. Iako je pohrana ovih informacija generalno bezopasna, možda samo želite izbjeći stalne reklame ciljane na vaše interese. Ukoliko vas brinu navedene stvari, možete ih blokirati (neke ili sve, pa čak i one cookie koje su već pohranjeni). Pritom morate biti svjesni da ćete izgubiti neke funkcije internetske stranice.

Cookie za jednokratnu posjetu stranice

Cookie za jednokratnu posjetu stranice su privremeno pohranjeni, i to samo u vremenu trajanja vašeg pregledavanja internetske stranice. Po završetku pregledavanja cookie se automatski izbriše.

Trajni cookie

Ova vrsta cookiea se pohranjuje na vašem računalu na određeni period (obično godinu dana ili više), što znači da se ne briše automatski po završetku pregledavanja. Trajni cookie se koristi kako bi određena internetska stranica znala tko ste na duže vrijeme. Na primjer, trajni cookie se koristi kako bi zapamtili vaše postavke i želje prilikom sljedećeg posjeta internetskoj stranici.

Kako mogu nadzirati cookie svog preglednika?

Ukoliko ne želite dobivati cookie, na svojem pregledniku možete urediti postavke tako da vas sistem upozori svaki put kada želi koristiti cookie ili ih možete blokirati. Cookie koji je već poslan može se pobrisati.

Ukoliko želite blokirati cookie, podesite postavke svojeg internet preglednika. Funkcija “pomoć” bi vam trebala objasniti kako, ukoliko ne znate. Možete posjetiti i www.aboutcookies.orgs dodatnim informacijama.

Upute za blokiranje cookie-a za određene internet preglednike:

Mountvacation većinom funkcionira bez cookiea, no ukoliko ih blokirate izgubit ćete pojedine funkcije i dodatke. Na primjer, preglednik neće pamtiti odabrane datume kad osvježite stranicu.

Strogo neophodni cookie

Cookie ove vrste su neophodni za vaše lakše i jednostavnije korištenje internetskim stranicama. Potrebne su za pristup osiguranim dijelovima internetske stranice (prijava). Ovi cookiei ne prikupljaju informacije o vama u reklamne svrhe i ne prate stranice koje posjećujete.

Funckionalni cookie

Ovakav cookie dozvoljava internetskoj stranici da pamti vaše odabire (korisničko ime, jezik, lokacija) te da vam pruži dodatne individualizirane pogodnosti. Informacije skupljene ovim putem su anonimne, i ne mogu se povezati natrag s vama.

Ovi cookiei ne prikupljaju informacije o vama u reklamne svrhe (iako mogu pomoći reklamama) i ne prate stranice koje posjećujete. Svrha ovih cookiea je da korisniku olakša i uljepša posjet stranici.

Analitski cookie

Ovakav cookie možete pronaći na međunarodnoj verziji internetske stranice koja služi za marketing. Koristimo ih kako bi prilagodili reklamni sadržaj svakom posjetiocu.

Ne zaboravite: ukoliko blokirate ovaj sadržaj, spriječiti ćete nas da naučimo što se našim posjetiocima sviđa ili ne sviđa te zbog toga nećemo moći unaprijediti naše stranice i ponudu.