PRVA knjiga „Lutka vodič za razumijevanje temeljnih potreba i za rješavanje sukoba“

Važnost priručnika je velika jer omogućuje suvremen i učinkovit pristup učenju o vlastitim psihičkim procesima te odgoj djece utemeljen na racionalnom spoznavanju uzroka međuljudskih sukoba i načina njihova rješavanja.

Primjenjivost djela je velika jer je upućeno svima koji se neposredno bave odgojem: roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima na svim razinama. Društvena potreba je velika budući da nemamo djela koje bi se masovnim osposobljavanjem pučanstva u primjeni psihološke terapijske tehnike bavilo na jednostavan i slikovit način.”

dr. sc. Mira Čudina-Obradović, izv. prof.

“Autorica je pokazala izuzetno umijeće i talent da apstraktne postavke konkretizira, vizualizira i tako ih približi i učini dostupnima ne samo djeci, nego i odraslima.

Operacionalizacija teorijskih postavaka nalazi se u primjerima koje je autorica sama realizirala, što priručniku daje posebnu snagu uvjerljivosti i praktične prihvatljivosti.

Temeljem izrazito visoke kvalitete priručnika, ali i zbog nesumnjive potrebe za takvim praktičnim pomagalom u svakodnevnoj praksi odgojnog rada s predškolskom djecom u nas, najizravnije i najiskrenije preporučam njegovo korištenje.”

dr. sc. Antonija Žižak, doc

“Priručnik je jedan od praktičnih izvora za usvajanje obrasca komunikacije u kojoj se svi sudionici međusobno uvažavaju te aktivno i ravnopravno sudjeluju.

Budući da njeguje takav komunikacijski obrazac, priručnik se prepoznaje kao pomoć u prevenciji velikog broja sukoba među djecom i odraslima te kao koristan model prevladavanja sukoba, ako oni već postoje.”

Ljiljana Šarić, prof.

DRUGA knjiga „Upravljanje problemnim situacijama - UPS model“ (...)

Ovim se djelom po prvi put kod nas analiziraju, uspoređuju i vrednuju različiti stilovi i teorijski modeli upravljanja problemnim situacijama, s posebnim osvrtom na ponašanje djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem.

Model koji autorica nudi, a za koji koristi kraticu UPS (upravljanje problemnim situacijama), usporedbom se pokazao superiornim na teorijskoj i praktičnoj razini u odnosu na Gordonov, Juulov te model Katzove i McClellanove. U UPS modelu se polazi od ideje samoostvarenja kao funkcije zadovoljavanja temeljnih ljudskih potreba, a cilj je doći do promišljenog rješenja sukoba koji obvezuje obje strane.

Riječ je o originalnom pristupu autorice koji podrazumijeva proces promjena u pet međusobno povezanih koraka. Ti su koraci u praksi olakšani uporabom zanimljivog i originalno izrađenog didaktičkog sredstva – ljudske figure, kojim se utvrđuje individualni stil upravljanja problemnim situacijama.

Ovo djelo je jedinstveno po svom teorijskom i metodološkom pristupu, ali i po rezultatima, ne samo u okvirima Hrvatske nego i izvan nje.

Zbog navedenih kvaliteta, ovo djelo će svakako biti od velike koristi širokom krugu stručnjaka koji djeluju u području odgoja i obrazovanja, od istraživača, preko sveučilišnih nastavnika do odgajatelja i učitelja praktičara. Nadalje, od njega će svakako koristi imati i prosvjetni političari i savjetnici, a predstavljat će vrijedan izvor učenja i studentima nastavničkih fakulteta. Konačno, u njemu će važne smjernice naći i roditelji i javnost, dakle, svi oni koji tragaju za učinkovitijim načinima rješavanja problema s onu stranu pobjednik-gubitnik dihotomije.”

prof. dr. sc.  Vedrana Spajić-Vrkaš

“Metodologiju i konkretan rad s odgojiteljima, roditeljima i djecom autorica je prikazala u prethodnoj knjizi naslovljenoj Lutka vodič za razumijevanje ljudskih potreba i za rješavanje sukoba, koja je priručnik za odgojitelje i roditelje već u širokoj praktičnoj uporabi. U novom djelu, u predloženom rukopisu naslova UPRAVLJANJE PROBLEMNIM SITUACIJAMA, autorica je načinila značajan pomak u provjeri učinkovitosti kreirane metodologije.

Rukopis predstavlja precizan i detaljan prikaz eksperimentalne usporedbe učinkovitosti kreiranog modela upoznavanja vlastitih i tuđih temeljnih potreba (UPS modela) u rješavanju problemnih situacija, drugim riječima sukoba u dječjoj skupini. Autorica uspoređuje postignute rezultate UPS modela s rezultatima ostalih svjetski poznatih modela (Powers, Juul, Katz-McClellan, Gordon). Usporedba je pokazala superiornost UPS modela pred drugim modelima rješavanja sukoba u skupini.

Važnost predmeta koji se obrađuje u djelu je velika. To je prvi pokušaj u nas da se odgojitelje i roditelje pokuša senzibilizirati za unutarnja, emocionalna stanja i stanja potreba na jasan, dobro definiran i slikovit način, koji je jasan i maloj djeci, a i svim osobama koje rade s djecom. Posebno je važna primjena UPS modela u razrješavanju sukoba u dječjim grupama.

O izvornosti djela može se sa sigurnošću ustvrditi da je djelo izvorno i prvo takve vrste u našoj literaturi, iako se oslanja i utemeljeno je na mnogim teorijama upravljanja sukobima u svjetskoj literaturi.

Sasvim sigurno djelo predstavlja doprinos razvoju znanosti iz socijalne psihologije grupne dinamike, jer jasno i dubinski analizira grupnu dinamiku utemeljenu na udovoljavanju vlastitih i tuđih potreba. Ono se jasno pokazalo superiornijim pristupom u odnosu na djela slične tematike i predstavlja znanstvenu inovaciju. Pristup djelu je u potpunosti usklađen s istraživačkom kvalitativnom metodologijom u društvenim znanostima, te predstavlja važan doprinos objektivizaciji i materijalizaciji apstraktnih pojmova potreba i emocija, što je posebno važno u radu s djecom. 

Zainteresiranu javnost kojoj je djelo namijenjeno čine ponajprije svi odgojitelji predškolske djece, zatim roditelji predškolske djece, ali je lako prilagodljivo i za populaciju studenata edukacijskih znanosti, za rad s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, a moguća je primjena i u bračnom i predbračnom savjetovanju, savjetovanju o odnosima u svim oblicima društvenih skupina: radnim, rekreacijskim, edukacijskim.

Isto tako, moguće je metodologiju primijeniti i na oblike pojedinačnog savjetovanja i terapije. Djelo ima zaista široku primjenu u velikom broju kategorija pojedinaca i skupina.

O društvenoj potrebi i opravdanosti izdavanja djela nije potrebno mnogo razmišljati, jer je pristup jasnog i kontinuiranog podučavanja o samoanalizi potreba i analizi tuđih potreba u rješavanju sukoba zaista u našoj praksi, posebno edukacijskoj, apsolutno zapušten.

Smatram da je djelo vrlo zanimljivo i važno, jedinstveno po svom pristupu. Ono daje mnoge primjere kvalitetnog razrješavanja sukoba koji bi mogli imati široku primjenu u podučavanju odgojne prakse, kao i u samoj odgojnoj praksi na svim razinama.”

Mira Čudina – Obradović, prof. emer. 

“Knjiga dr. sc. Nevenke Modrić, sretan je spoj teorijske elaboracije i empirijskog istraživanja o relativno neistraženim fenomenima i procesima na našem području. Kao takva, bit će od koristi kako svim profesionalcima koji se bave odgojno-obrazovnim radom s djecom i mladima i njihovim obiteljima, tako i onima koji su s njima u stalnoj interakciji i komunikaciji, poput predstavnika vladinog i NVO sektora, akademske zajednice itd. Napisana jednostavnim i razumljivim jezikom, knjiga će, u svakom slučaju, biti i zanimljivo štivo za studente iz područja pedagogije, psihologije, socijalnog rada i drugih srodnih znanosti.”

prof. dr. sc. Saša Milić

 

O figuri čovjeka

Lutka vodič pomaže u razumijevanju vlastitih osnovnih potreba, ali isto tako pomaže i u pronalaženju rješenja za otklanjanje frustracije i međusobnih sukoba.

Lutka je, rekli bismo, instrument za učenje adaptiranih oblika ponašanja i proširenje repertoara ponašanja koji je djetetu (i odraslom) na raspolaganju u situaciji frustracije ili sukoba.

Može se pohvaliti temeljna ideja kao inventivna i korisna, jer se oslanja na djetetovu potrebu za konkretizacijom, vizualnim označavanjem i za baratanjem. Sva su ta tri elementa zastupljena i naglašena u postupku korištenja lutke kao pomoćnoga sredstva za osvješćivanje potreba i adaptiranih oblika ponašanja.

Može se reći da je lutka korisno i inovativno odgojno sredstvo koje počiva na kognitivnim procesima osvješćivanja, raščlambe i empatije.

Ona je istodobno sredstvo za odgoj djeteta i uporište i orijentacija odgojitelju za odgoj samostalnog odlučivanja i izbora načina reagiranja na frustraciju i sukob.“

Mira Čudina – Obradović, prof. emer.